«

»

lis 20 2021

Regulamin bonu zniżkowego Małopolskie Chess Tour

Bon zniżkowy MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR nie jest środkiem płatniczym a jedynie uprawnia do skorzystania z rabatu we wskazanej imprezie :

kupon promocyjny regulamin

Regulamin promocji
„Kupony zniżkowe MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR”

 1. Zasady promocji
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki udziału w promocji pod nazwą „_Kuponu zniżkowe MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR”, zwanej dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest KLUB SPORTOWY CHESS IN CHRZANOW , 32-500 Chrzanów ul. Jaśminowa 19, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6282270356
 3. W Promocji może wziąć udział każdy Użytkownik, który bierze udział w zawodach organizowanych przez MCHT.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji Użytkownik musi: a. zaakceptować Regulamin; b. pobrać Kupon Promocyjny w miejscach rozpowszechniania.
 5. Każdy Użytkownik, który spełni warunki udziału w organizowanych wskazanych na kuponie zawodach uzyskuje zniżkę określoną na kuponie.
 6. Okres Promocji – Promocja jest przeprowadzona w dniach wskazanych na kuponie.
 7. Kupony Promocyjne mogą być wykorzystane wyłącznie w okresie Promocji określonym. Niewykorzystane Kupony Promocyjne przepadają.
 8. Kupon Promocyjny może być wykorzystany tylko jednorazowo i w pełnej wysokości, wyłącznie jeden dla jednej osoby przy opłacie za udział w wskazanych zawodach. Wykorzystanie Kuponu Promocyjnego nie jest możliwe w ramach opcji “Kupuję i Płacę”. Po wykorzystaniu Kuponu Promocyjnego nie podlega on zwrotowi w żadnym wypadku. Wykorzystanie kuponu polega na obniżeniu kosztu udziału w zawodach.
 9. Minimalna wartość zakupów (łączna minimalna wartość Towarów w ramach jednej Transakcji, szczególności w koszyku, bez kosztów dostawy), która umożliwia skorzystania z Kuponu Promocyjnego to 100 zł (słownie: sto złotych).
 10. Kuponów Promocyjnych nie można łączyć.
 11. Kupon Promocyjny nie może być wykorzystany do pokrycia kosztów innych niż udział w zawodach.
 12. Kupon Promocyjny można wykorzystać wyłącznie na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, opłaty startowej na zawodach uczestnika oraz osoby towarzyszącej.
 13. Kupon Promocyjny można wykorzystać przy zapłacie gotówką lub przelewem.
 14. Kupon Promocyjny nie podlega zbyciu i nie podlega wymianie, w tym na środki pieniężne.
 15. Każdy Użytkownik, który spełnia warunki uczestnictwa w Promocji może otrzymać tylko jeden Kupon Promocyjny na jedną imprezę.
 16. Kupon należy  zrealizować przed dokonaniem zapłaty w celu obniżenia jej wysokości.
 17. Regulamin jest dostępny bezpośrednio przy pobieraniu Kuponu Promocyjnego (przed pobraniem) oraz – natychmiast po jego pobraniu – na stronie www.chinch.pl . Użytkownik może pobrać Regulamin w formie pliku .pdf.
 18. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem – w tym w zakresie reklamacji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 19. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany nie wpływają na prawa nabyte do momentu ich wprowadzenia. Wprowadzenie zmiany następuje poprzez opublikowanie nowego Regulaminu, ze wskazaniem wprowadzonych zmian.
 20. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub próba ich obejścia upoważnia Organizatora do wyłączenia osoby naruszającej z udziału w Promocji oraz powoduje utratę prawa do Kuponu Promocyjnego, w tym już przyznanego na skutek tego rodzaju działań tej osoby.
 21. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, mające wpływ na fałszowanie danych w celu otrzymania Kuponu Promocyjnego, Organizator może usunąć Uczestnika z uczestnictwa w Promocji.
 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119, s. 1, zwane dalej RODO) informujemy iż:

 

1.Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy Chess in Chrzanow 32-500 Chrzanów, Jaśminowa 19.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail barbarakolacz.ewart@gmail.com

3.Pani/Pana, dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i archiwizacji wyników zawodów na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016r.

4.Pani/Pana, dziecka dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

5.Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej.

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dania 27 kwietnia 2016 r.

8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości udziału w zawodach lub uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu.

9.Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będzie wobec nich profilowania.